Skip to main content

Стратегийн зорилт

Кибер аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн орчныг сайжруулж, удирдлагын нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, онц чухал мэдээллийн дэд бүтцийн кибер аюулгүй байдлыг хангах, уян хатан байдлыг сайжруулах, кибер аюулгүй байдлын талаарх бүх нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлж, хүний нөөцийн чадавхыг сайжруулах, гадаад болон дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар кибер орчинд мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал, хүртээмжийг үндэсний хэмжээнд хангахад энэхүү стратегийн зорилго оршино.

  • Кибер аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн орчныг бэхжүүлэх
  • Онц чухал мэдээллийн дэд бүтэцтэй байгууллагын кибер аюулгүй байдлыг хангах
  • Хүний нөөцийн чадавхыг сайжруулах, шинээр бэлтгэх, давтан сургах
  • Кибер аюулгүй байдлыг хангах хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
  • Кибер аюулгүй байдлын уян хатан байдал, халдлагад хариу үйлдэл үзүүлэх чадамжийг бүрдүүлэх

Үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг Засгийн газар, Кибер аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангана

Кибер аюулгүй байдлын зөвлөл нь мэдээллийн аюулгүй байдлын тохиолдлууд, фишинг хийх оролдлого, хортой программ хангамж, эмзэг байдлын талаар мэдээллийг хүлээн авч байна.

Кибер халдлага мэдээллэх